Wirelss Synchro - 12V Wireless Trigger
WS-12V (RF remote optional)